Weihnachtsapero im Kosmetikzimmer am 10. November 2017, ab 19.00 Uhr

Weihnachtsshopping im Kosmetikzimmer, 25. November, 9. Dezember und 16. Dezember 2017

Stansermarkt: 15. November 2017 (mit dem Kosmetikzimmerladen)

Sarner Weihnachtsmarkt: 16. November 2017 (mit dem Kosmetikzimmerladen)

Beckenrieder Klausmarkt: 2. Dezember 2017 (mit dem Kosmetikzimmerladen)